Ýatdan çykmajak günler

Emir studiýasynyň siziň üçin diýseň ähmiýetli wakalaryň bolan gününi, ussatlyk derejede gije gözelliginiň ýagtylygynyň nuruna, aklyk bilen beslejekdigine birjigem şübhelenmegiň geregi ýok.