Ýagtylygyň nury

Emir studiýasyndan zehinli Öwez Atahanow siziň söýgi bakyşlaryňyzy ýagtylyk nuruna çaýyp, gözel durmuşuňyzy gaýtalanmajak fotasuratlaryň üsti bilen özüňize sowgat edýär.