Tebigatyň gujagynda

Siz şäherden bary-ýogy birnäçe minutlyk uzaklykdaky şeýle gözel tebigatyň gujagynda emir studiýasynyň suratçysy Öwez Atahanowa ajaýyp suratlary aldyryp, toý günüňiziň öň ýanyny örän gyzykly geçirip bilersiňiz.