Tebigatyň gözelligi

Ussat suratçy  Öwez Atahanowa surata aldyrjak ýeriňizi diňe bir adaty şäher peýzažyndan hem däl-de, tebigatyň gözel ýerlerinde size gujak açýan owadan baglaryň astynda hem size bagtly pursatlaryň garaşýandygyny ýatladýarys.